top of page
  • Forfatters billedeKasserer

Generalforsamling - Opdateret

På grund af COVID-19 og med regeringens skærpede regler vedrørende forsamlinger, gennemføres ordinær generalforsamling d.19. november 2020, ved brug af fuldmagter.

Det betyder, at generalforsamlingen gennemføres uden fysisk fremmøde. Bestyrelsen har tidligere vurderet, at generalforsamlingen ikke tåler en udsættelse, da der er behov for at få generalforsamlingens godkendelse af budget og medlemskontingent samt valg til bestyrelsen.

Det betyder at du skal afgive din stemme ved hjælp af en ‘fuldmagt’. Du finder den elektroniske fuldmagt på her på hjemmesiden fra d. 5. november 2020.

Den elektroniske fuldmagt kan udfyldes til og med torsdag d. 19. november 2020 og skal være udfyldt senest kl. 23:59.

Dagsorden 1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning v. Karsten Larsen


3. Aflæggelse af regnskab v. Søren Larsen


4. Behandling af indkomne forslag A) Den samlede bestyrelse i Høng Antennelaug fremsæHer forslag Gl ændring af vedtægternes §7 hvis ordlyd i dag er:

Ethvert medlem hæfter alene overfor Lauget via sit indskud, medlemsbidrag og afgifter jævnfør § 22, der er vedtaget på generalforsamlinger (ordinær eller ekstraordinær). Udmeldelse af Lauget skal, for at det er bindende, ske skriftligt med 1 måneds varsel til et udløb af et kvartal. Eventuelt skyldigt medlemsbidrag og lukkebidrag fastsat af bestyrelsen skal være indbetalt senest samtidig med meddelelsen om udmeldelse for at udmeldelsen anses for rettidigt indsendt.

Forslås ændret til:

§7 Ethvert medlem hæfter alene overfor Lauget via sit indskud, medlemsbidrag og afgifter jævnfør § 22, der er vedtaget på generalforsamlinger (ordinær eller ekstraordinær). Opsigelse af TV-pakke skal, for at det er bindende, ske skriftligt med 1 måneds varsel til et udløb af et kvartal. Stk 2. Opsigelse af internet skal, for at værende bindende, ske skriftligt med en måneds varsel til udløb af næstkommende måned. Stk 3. Øvrige ændringer, herunder pakkeskift, følger det til enhver tid gældende prisblad.

5. Fastsættelse af næste års medlemsbidrag, herunder budget v. Søren Larsen


6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter A) Formand Karsten Larsen (modtager genvalg)

B) Kasserer Søren Tue Larsen (modtager genvalg)

C) Sekretær Thomas Kjær (modtager genvalg)

D) Suppleant Kurt Pedersen (modtager genvalg)

E) Suppleant Poul Erik Jensen (modtager genvalg) 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant A) Revisor Anders Larsen (modtager genvalg)

B) Revisor Henning Wingreen (nyvalg)

C) Suppleant Steffen Rex (nyvalg) 8. Eventuelt

bottom of page